Підручники та монографії

  1. Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними ресурсами. Проект “Water Harmony ” / За редакцією І.М.Астреліна, Х.Ратнавіри, Г.С.Столяренко та інш., ТОВ “Друкарня Вольф”, 2015. – 578 с.
  2. Г. Столяренко, Т. Клименко Технология водоподготовки: Лабораторный практикум для студентов направления подготовки «Химическая технология» всех форм обучения 95 с.
  3. Солодовнік Т.В. Аналітична хімія: Практикум: навч. посіб. / Т.В.Солодовнік; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, доп. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 318 с.
  4. Т.В. Солодовнік, О.Ф.Сафонова Фізична та колоїдна хімія: Практикум. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 118 с.
  5. Вязовик В.М., Коржик Л.В., Столяренко Г.С Технології очищення газів. Навчальний посібник. // Черкаси, Вертикаль, 2010 – 310 с.
  6. Слісь А.А., Редька К.В., Солодовнік Т.В. Використання електрохімічних методів для визначення ступеня деацетилювання хітозану/ Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: Монографія: за заг. ред.. В.З.Барсукова. – КНУТД, 2016, С. 260-264. ISBN978-966-7972-61-5.

Статті