Основи проектування хімічних виробництв

Головна мета дисципліни – надати студентам знання та
уміння з проектування та експлуатації підприємств хімічної промисловості з
урахуванням специфіки галузі


Загальна хімія

Головна мета дисципліни – вивчити інформацію про хімічні та фізичні властивості найважливіших неорганічних, органічних речовин, основні відомості про теорії будови речовини,
елементи хімічної термодинаміки та кінетики, вчення про розчини, відомості про закономірності органічного синтезу, основи фізико-хімічного аналізу речовин тощо.


Неорганічна хімія

Головна мета дисципліни – вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю). Забезпечує створення матеріалів новітньої техніки.


Хімія елементів

Головна мета дисципліни – вивчити властивості хімічних елементів та неорганічних хімічних
сполук, їх будови особливості протікання хімічних реакцій.

 

Органічна хімія

Головна мета дисципліни – вивчити властивості органічних хімічних сполук, їх будови особливості протікання хімічних реакцій

 

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Головна мета дисципліни – вивчити якісні і кількісні реагенті методи аналізу різних речовин,
їх сумішей та розчинів з метою визначення їх елементного та хімічного складу.

Додатково вивчаються якісні і кількісні інструментальні методи аналізу різних речовин, їх сумішей та розчинів з метою визначення їх елементного та хімічного складу

 

Фізична хімія

Головна мета дисципліни – вивчити фізичні і фізико-хімічні властивості хімічних сполук і їх систем при різних умовах, фізичні та фізико-хімічні ефекти, які відбуваються при хімічній та/або фізичній взаємодії різних сполук і їх систем.

 

Поверхневі явища та дисперсні системи

Головна мета дисципліни – вивчити фізико-хімічні явища, які відбуваються в колоїдних системах та розчинах поверхнево-активних речовин, та властивості цих систем.

 

Процеси і апарати хімічних виробництв

Головна мета дисципліни – Вивчити основні процеси, які необхідні для роботи технологічних
схем хімічної промисловості та отримання різних продуктів. Вивчення різних типів апаратів та обладнання, в яких проводяться та підтримуються ці процеси при роботі хіміко-технологічної схеми.

 

Загальна хімічна технологія

Головна мета дисципліни –вивчити головні методи та схеми автоматизації проведення хіміко-технологічних процесів. Вивчити закономірності автоматизованого регулювання оптимальних параметрів в вузлах та апаратах технологічного процесу.

 

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

Головна мета дисципліни – надати студентам знання і навички складання математичних моделей типових процесів і апаратів хімічної технології та засобів охорони навколишнього середовища, з подальшим застосуванням методів математичного моделювання в проектних розрахунках і обробці експериментальних і статистичних даних.

 

Контроль та керування ХТП

Головна мета дисципліни – ознайомлення студентів з системами автоматичного контролю та системами автоматичного управління технологічними процесами, отримання студентами навичок по складанню систем автоматичного управління згідно до правил оформлення принципових схем автоматизації, схем регулювання та автоматизації основних хімічних виробництв.


Основи проектування хімічних виробництв

Головна мета дисципліни – надати студентам знання та
уміння з проектування та експлуатації підприємств хімічної промисловості з
урахуванням специфіки галузі

 

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Головна мета дисципліни – вивчення методів отримання та перетворення енергії, передачі та
використання теплоти, циклів енергетичних установок, принципів дії конструкцій
теплообмінних апаратів та теплоенергетичних установок.

 

Екології хімічної промисловості та природоохоронні технології

Головна мета дисципліни – формування екологічної свідомості студентів, поняття про негативний вплив діяльності людини на оточуюче середовище і вміння використовувати знання у
вирішенні екологічних проблем;  розширення та закріплення знань про забруднення повітря, води та ґрунтів; класифікацію цих забруднень; вивчення технологічних заходів запобіганню забруднень; створення таких методів і засобів формування та управління природними й природно-антропогенними екосистемами, які забезпечили б їх функціонування, не порушуючи динамічної рівноваги в біосфері; – систематизація інженерно-прикладних питань екологізації виробництва, впровадження сучасних технологій, що значно зменшують забруднення навколишнього природного середовища., вміння використовувати знання у вирішенні екологічних проблем.

 

Фізико-хімічні основи водопідготовки

Головна мета дисципліни – вивчення властивостей води, методів водопідготовки на основі
фазово-дисперсного стану домішок, які знаходяться у воді, вивчення питань експлуатації та проектування водоочисного обладнання, розробка технологічних схем очищення води, розрахунків очисних споруд.

 

Теоретичні основи технології очищення стічних вод.

Головна мета дисципліни – вивчення методів очистки стічних вод на основі фазово – дисперсного стану домішок, які знаходяться у воді; розробка технологічних схем очистки води; розрахунку очисних споруд.

 

Технологія сірчаної кислоти

Головна мета дисципліни – вивчення студентами хіміками-технологами сировини, яка використовується в технології виробництва сірчаної кислоти, фізико-хімічних основ процесів, кінетики хімічних реакцій, каталізу, технологічних схем основних методів отримання сірчаної кислоти, методів підвищення продуктивності технологічних схем.

 

Технологія зв’язаного азоту

Головна мета дисципліни – вивчення дисципліни передбачає набуття теоретичних та практичних знань у галузі технології звʼязаного азоту, апаратурного оформлення технологічних процесів з врахуванням сучасних досягнень науки і техніки вітчизняної та закордонної промисловості.

 

Технологія мінеральних добрив

Головна мета дисципліни – дати студентам знання теоретичних засад та принципів складання технологічних схем виробництва мінеральних добрив, вибору режимів та апаратурного оформлення, дати навики використання знань при прийняті рішення про удосконалення та інтенсифікацію технологічних процесів.

 

Технологія каустичної та кальцінованої соди

Головна мета дисципліни – дати студентам знання теоретичних засад та принципів складання технологічних схем виробництва каустичної та кальцинованої соди, вибору режимів
та апаратурного оформлення, дати навики використання знань при прийняті рішення про удосконалення та інтенсифікацію технологічних процесів.

 

Устаткування галузі

Головна мета дисципліни – засвоєння студентами загальних, найбільш важливих принципових основ проектування хімічних виробництв, принципів конструювання апаратів, методик підбору обладнання для конкретних технологічних процесів, методик їх механічного розрахунку, а також правил експлуатації. 


Технологія газів

Головна мета дисципліни – вивчити методи та технології, головні процеси та обладнання, які
застосовуються для очищення і знешкодження різних промислових та побутових газових викидів

 

Теоретичні основи технологій неорганічних речовин

Головна мета дисципліни – вивчити фізичні фізико-хімічні основи та закономірності процесів,
які відбуваються в тих чи інших тих чи інших технологічних апаратах, вузлах та схемах, а також методи їх розрахунку.

 

Матеріалознавство

Головна мета дисципліни – засвоєння студентами основних положень взаємозв’язку структури i властивостей матерiалiв, загальних відомостей щодо впливу дефектів кристалічної
будови, фазового складу, структурного стану матерiалiв на їх механiчнi, фiзичнi та хiмiчнi властивостi, а також знайомство iз основами сучасних i новiтнiх методiв аналiзу та контролю матерiалiв.

 
Управління водними ресурсами

Головна мета дисципліни вивчити методи подолання наявних
водно-екологічних загроз в країні, створення сприятливих умов для сталого,
екологічно безпечного водокористування, відтворення та охорону всіх водних
ресурсів на території країни з урахуванням їх транскордонного значення, а також
водних екосистем. 

 

АСУТП в хімічних
виробництвах та водоочищенні

Головна мета дисципліни – засвоєння студентами основних знань
та вмінь, які потрібно мати спеціалісту для подальшої роботи при стиканні з
розробкою та експлуатацією автоматизованих систем управління технологічними
об’єктами з використанням інформаційно-керуючої обчислювальної техніки.

 

Проектування водоочистних споруд

Головна мета дисципліни – надати студентам знань та навиків у
виборі і проектуванні водоочисних споруд для водоспоживання і водовідведення
згідно будівельних норм і правил.

 

Управління трансфером
технологій.

Головна мета дисципліни – навчити
студентів використовувати отримані знання, навички, результати наукових
досліджень в університеті для виконання науково-технічних послуг, удосконалення
технологічних процесів, практичного та комерційного застосування

 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

 

Каталітичні процеси

Головна мета дисципліни – вивчення наукових засад
каталітичних  процесів, видів каталізаторів,
 технологій їх виробництва, , технологій
використання в хімічній промисловості.

 

Сорбційні процеси

Головна мета дисципліни – вивчення наукових засад сорбційних процесів,
видів сорбентів,  технологій їх
виробництва, , технологій використання в хімічній промисловості.

 

Спеціальні хімічні технології виробництва неорганічних
речовин

Головна мета дисципліни – надати студентам
загально-теоретичні положень будови та реакційної здатності вуглеводнів, їх
функціональних похідних та гетероциклічних сполук; фізичні, хімічні, фізико-хімічні
основи дисциплін фундаментальної, природничо-наукової, та загальноекономічної
підготовки, які забезпечують технологію основного неорганічного синтезу; основи
економічних знань: рівень використання всіх видів ресурсів (сировина, енергія,
вода) хімічного виробництва і розроблення на основі його аналізу найбільш
ефективні шляхи та методи організації і розвитку хімічного виробництва;
техніко-економічні показники управління підприємствами; закономірності хімічної
технології, основного неорганічного синтезу; принципові і  технологічні схеми виробництва неорганічних
речовин;  апаратурне оформлення
технологічних процесів; фізико-хімічні основи і технологічні принципи створення
безвідхідних і маловідходних виробництв; повний обсяг дисциплін професійної і
практичної підготовки, в яких розкривається теоретичні і практичні основи
основного неорганічного синтезу та виробництва цільових продуктів.

 

 

Озонна технологія в
хімічному виробництві

Головна мета дисципліни – 
вивчення властивостей озону, технологій його  отримання і 
використання в хімічній промисловості.

 

Мембранна технологія в
хімічному виробництві

Головна мета дисципліни – надати студентам теоретичні основи
мембранної технології, способи і методи застосування мембранної технології в хімічній
промисловості

 

Спеціалізація 161 Хімічні технології та водоочищення

 

Сорбційні процеси в
водоочищенні

Головна мета дисципліни – вивчення наукових засад сорбційних процесів,
видів сорбентів, технологій їх виробництва, технологій використання в
водоочищенні.

 

Спеціальні технології очистки стічних вод

Головна мета дисципліни – вивчення спеціальних методів очистки стічних вод
на основі хімічного складу води та її призначенню; розробка технологічних схем
очистки води; розрахунку очисних споруд.

 

Озонна технологія в
водоочищенні

Головна мета дисципліни – 
вивчення властивостей озону, технологій його  отримання і 
використання для отримання питної води.

 

Мембранна технологія в водоочищенні

Головна мета дисципліни – надати студентам теоретичні основи
мембранної технології, способи і методи застосування мембранної технології для
очищення водоочищення та очищення промислових стоків і проектування апаратурно
– технологічних схем з застосуванням мембранної технології