161 – Хімічні технології та інженерія
                       Освітня програма  «Хімічні технології та інженерія»

                  

Освітні рівні:

Бакалавр з хімічних технологій та інженерії

 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання:денна, заочна

       Вступні випробування

ПЗСО

–   Мультипредметний тест.

– Мотиваційний лист.

На основі молодшого спеціаліста

1. Укр. Мова (НМТ-2022, або ЗНО 2019-2021) та Мотиваційний лист
2.  Математика (НМТ-2022, або  ЗНО 2019-2021)+Мотиваційний лист           Магістр з хімічних технологій та інженерії

 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання:денна та заочна

      Вступні випробування 

     – Іспит зі фаху.

     – Мотиваційний лист .

                 Фахівці за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» готуються як фахівці широкого профілю, які здатні вирішувати  складні  спеціалізовані  задачі  та практичні  проблеми  хімічних  технологій  та інженерії,  що передбачає  застосування  теорій  та методів  хімічних технологій  та  інженерії  і  характеризується  комплексністю та невизначеністю умов. для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

                     Освітня програма «Хімічні технології та інженерія»,  присвячена детальному вивченню процесів:

– одержання з різної за походженням мінеральної сировини кислот, основ, солей, оксидів, мінеральних добрив та їх композицій, пігментів, абразивів, неорганічних наповнювачів тощо.

– отримання води заданої якості для потреб населення та  різноманітних галузей промисловості

                  Об’єкти  вивчення  та  діяльності  –  технологічні  процеси  і апарати сучасних хімічних виробництв.

             Цілі  навчання  – підготовка фахівців  здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних  технологій  та  інженерії,  що  характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

               Теоретичний зміст предметної області – поняття, категорії, концепції, принципи  хімічних  технологій,  процесів  та апаратів хімічних виробництв  Методи,  методики  та технології:  фізико-хімічні  методи, моделювання та проектування хімічних процесів та апаратів, організаційно-технологічне забезпечення.

                  Інструменти  та  обладнання:  пристрої  та прилади  для аналізу  сировини,  проміжних  і цільових  продуктів, контрольно-вимірювальне  обладнання, спеціалізоване  технологічне  обладнання,  спеціалізоване програмне забезпечення.

             Що повинен вміти фахівець:

  • визначати фізико-хімічні показники технологічних процесів і приймати рішення щодо їх коригування;
  • розробляти нові і модернізувати існуючі хіміко-технологічні схеми отримання цільових продуктів;
  • контролювати технологічні параметри хіміко-технологічного процесу і приймати рішення щодо коригування технологічного режиму;
  • • організовувати і контролювати ядерну, екологічну та радіаційну безпеку об’єктів і територій;
  • проводити лабораторні аналізи;
  • визначати фізико-хімічні показники якості питної та природної води;
  • проводити аналіз і контроль процесу очищення стічних вод;
  • експлуатувати і проводити перевірки технічного стану споруд, технологічного і допоміжного обладнання з очищення стічних вод;
  • розробляти технологічні схеми очищення стічних і промислових вод з урахуванням сучасного обладнання.

   Бакалавр з хімічної  технології та інженерії може працювати хіміком,  хіміком-технологом;  хімік-лаборант

  Випускники кафедри мають можливість працювати на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біохімічної та легкої промисловості; в управліннях комунального господарства та теплоенергетики (ТЕЦ); на водоканалах; в управліннях водних ресурсів; в екологічних інспекціях; на виробництвах з переробки відходів; в хімічних та біохімічних лабораторіях та обіймати посади:

–    керівника підрозділу підприємства;

–    начальника цеху;

–    начальника відділення;

–    начальника зміни;

–   інженера – технолога;

–    інженера – технолога з очищення води;

–    наукового співробітника